SDG'er

FN-landene har vedtaget 17 fælles mål, som skal sikre bæredygtig balance i klima og økonomi verden over. Vi skal afskaffe fattigdom, beskytte vores planet og sikre velstand for alle. Sådan lyder essensen i verdensmålene, som FN-landene vedtog i 2015. Ambitionen er, at målene er nået i 2030, og det kræver en massiv indsats fra både virksomheder og borgere.

De 17-verdensmål - eller SDG’ere som de også kaldes – hvor Re-bag vi bedst kan bidrage, er i mål 8, 12, 14, 15 og 17. Her har vi opsat konkrete mål, delmål og aktiviteter og vil aktivt være medvirkende til at komme i mål. I 2017 begyndte vi at arbejde fokuseret med de udvalgte målsætninger.

  • Mål 8: Anstændige jobs og økonomisk vækst
  • Mål 12: Ansvarligt forbrug og produktion
  • Mål 14: Livet i havet
  • Mål 15: Livet på land
  • Mål 17: Partnerskaber og handling

Nedenfor kan du se mere om de mål, vi har valgt, samt læse begrundelsen for valget, hvad vi har opnået til nu, og hvilke ambitioner vi har.

Verdensmål nr. 8:
Anstændige jobs og økonomisk vækst

Icon 8 Removebg Preview

Overordnet mål: Fremme vedvarende, inkluderende og bæredygtig økonomisk vækst, fuld og produktiv bekæftigelse samt anstændigt arbejde til alle.

Re-bag aktiviteter:

BSCI - Etik i højsædet: Siden 2014 har vi været aktive deltagere i BSCI – Business Social Compliance Initiative. Standarden håndhæver via audits 10 vigtige etiske rettigheder som følger ILO (International Labour Organization). Her har vi opnået en forøgelse af tilslutning fra vores leverandører, så vi i dag har 90% af vores leverandører med os i denne standard.

Vores Svanemærkede certificering: Når du vælger Svanemærkede certificering på dine bomuldsposer er dette en produktionsform, som i høj grad understøtter verdensmål nr. 8.

Vores GOTS certificering: på økologiske naturlige fibre (f.eks. bomuld og jute) er ligeledes med til at undgå kemikalier i hele produktionsfasen og højne etiske standarder.
Vi har i 20 år haft en praksis for at besøge vores leverandører og inspicere de fabrikker vi benytter.

Verdensmål nr. 12:
Ansvarligt forbrug og produktion

Icon 12 Removebg Preview

Overordnet mål: Sikre bæredygtigt forbrug og produktionsformer


Re-bag aktiviteter:

Svanemærket: Pr. maj 2021 har vi fået Svanemærket tasker i re-bag. Svanemærket bidrager især til at mindske den samlede miljøbelastning fra produktion og forbrug – og hele produktets livscyklus – fra råvarer til produktion, brug, bortskaffelse og recirkulering - er med i vurderingen, når kravene til de miljømærkede produkter bliver fastsat. Dette sikrer både en mere miljømæssigt bæredygtig produktion og kontrol tilbage i leverandørkæden – og det sikrer mere miljømæssigt bæredygtige produkter til slutbrugeren.

Cirkulær økonomi – vi passer på ressourcerne: Re-bag har en årrække arbejdet med Cirkulær økonomi og -design. Det er ikke blevet mindre vigtigt at tænke cirkulært – Vi skal passe på jordens ressourcer og genanvende produkter, så der ikke overproduceres. Det er én af grundene til, at vi har fokus på vores produkters egenskaber i at blive genbrugt og indgå til genanvendelse.

Genanvendt plastplastik i vores produkter: Vi har siden 2010 haft en certificering på genanvendt PP på mellem 50-91 %.

Dansk Erhverv – vi deler viden: Hvordan bliver vi klogere, så vi kan hjælpe vores kunder med bedst mulig rådgivning inden f.eks. valg af plastiktyper. ”Skal den være bio-nedbrydelig, komposterbar eller være lavet af sukkerrør (bioplast) eller Olie (konventionel plast) ”?
Re-bag har valgt at investere i viden om bæredygtighed så vi, og derved vores kunder får mulighed for at træffe bæredygtige valg. Vi bistår med viden så vores kunder kan kommunikere ud fra en mere holistisk viden om materialer, produktionsmetoder og design.

GOTS – Global Organic Textile Standard – økologi i højsædet: Sporbarhed er vigtig for os, derfor er vi GOTS certificeret. Denne certificering har sporbarhed på økologi og Etik.
Re-bag har et mål om, at 95% af vores kunder køber materialer, der er baseret på en kombination af ordentlige arbejdsforhold, genanvendte eller økologiske fibre i designs, der opfylder kravene for cirkulært design.

Samarbejde med Teknologiske Institutter: I 2014 fik vi lavet en LCA-analyse (livscyklusvurdering) på alle vores materialer af Force Technology.

Verdensmål nr. 14:
Livet i havet

Icon 14 Removebg Preview

Overordnet mål: Bevare og sikre bæredygtig brug af verdens have og deres ressourcer.

Re-bag aktiviteter:

LCA – Livscyklus vurdering: Som tidligere nævnt fik vi i 2014 lavet en LCA – Livscyklusanalyse på alle vores materialer – her fik vi et klart billede af materialernes miljøpåvirkning hvad angår; CO2, forsuring, næringsstof udledning og Ozon. Dette værktøj er stadig retningsgivende for vores rådgivning inden for materialevalg, genbrug og genanvendelse.

Vi sponserer NGO’en Plastic Change: Vi har valgt at støtte NGO’en Plastic Change med et sponsoreret medlemskab. Det gør vi for at vise værdifællesskab, understøtte vores forretningsværdier og give støtte til forskning, almen videndeling og konkrete aktiviteter for at hjælpe verdenshavene tilbage til et niveau, der er sundt for mennesker, dyr og biodiversitet.

Vi samarbejder med Ocean Plastic Forum: Som samarbejdspartner i Ocean Plastic Forum er målet er at forbedre miljøet i havet og langs kysten ved at genvinde plasten. Målet er at genanvende størst mulige mængder plast, så højt som muligt i værdikæden, til nye produkter, og udvikle alternative teknologier, der omdanner plasten, så den kan genbruges i form af monomergendannelse (ny plastik).

Vi arbejder på at få produceret tasker, bokse og anden emballage i plast fra verdenshavene og kystområder – der tales meget om al denne plastplastik og ikke mindst hvor meget der er, men at få fat i det og omgjort til produkter er en kompleks sag, har det vist sig.

Verdensmål nr. 15:
Livet på land

Icon 15 Removebg Preview

Mål nr. 15 handler om livet på land

Ansvarlige kilder: Ansvarlige kilder: 2019 var året, hvor Brasilien via satellit blev afsløret i at have øget arealet af afbrændte skovarealer med 60% i forhold til 2018. De er primært påsat af mennesker for at øge arealet af landbrugsjord til afgrøder som soja, sukkerrør (bagasse) og palmer (palmeolie).

Re-bag ønsker ikke at være medvirkende til at erstatte regnskov/skov med landbrugsarealer.
Vi bidrager ved at arbejde med FSC-certificeret producenter (træ fra ansvarlige kilder).


Mærkning af produkter: Vi guider til genanvendelse, så man ved hvor poserne, taskerne og æskerne skal hen når de er udtjent, for at blive genanvendt til nye produkter.

Vi anbefaler at mærke produkterne med affaldsikonerne, som de danske kommuner benytter, derved har slutbruger forbedret mulighed for at sortere i den rigtige fraktion.
Flere varer produceret på fornybare ressourcer er vigtigt, derfor undersøger vi hele tiden markedet for nye materialer, og interesserer os for, hvordan de produceres aht. klima og miljø.

Verdensmål nr. 17:
Partnerskaber for handling

Icon 17 Removebg Preview

Mål nummer 17 handler om partnerskaber for handling: her bidrager vi ved at have en god og lang tradition for partnerskaber. Det være med uddannelsesinstitutioner, videns institutioner og offentlige og private virksomheder.

I samarbejde med andre virksomheder og universiteter skaber vi innovative og miljøvenlige løsninger så vi undgår yderligere forurening i floder, have og søer og får anvendt det plast, der allerede forurener i vores have. Det gør vi blandt andet via vores certificering på genanvendt plast.